Ga naar de inhoud

PRIVACY BELEID

Het Horeca Vakcollege, gevestigd te Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Horecavakcollege.nl / info@horecavakcollege.nl

Chris van Alphen is de Functionaris Gegevensbescherming van Horeca Vakcollege.

Hij is te bereiken via info@horecavakcollege.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van de door jou verstrekte opdracht(en)

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van updates/nieuwsbrieven

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Klanten: Basis persoonsgegevens (zie hierboven persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. Inloggegevens zullen binnen 3 maanden na het beëindigen van de samenwerking worden verwijderd.

– Leads: Contactgegevens zullen maximaal 2 jaar bewaard worden in de leadlijst indien zij geen klanten worden bij Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl).

Delen van persoonsgegevens met derden

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, komen wij overeen om eenzelfde beleid te voeren, voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) gegevens:

– WeFact: gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.

– WordPress: hierin is de website gebouwd. WordPress houdt een log bij van alle gebruikers van de website die hun gegevens achterlaten.

– Active Campaign: hierin worden emailadressen en namen opgeslagen van personen die gratis of betaalde producten bij ons afnemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. (https://veiliginternetten.nl/hoe-verwijder-ik-cookies-van-mijn-computer/)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Horeca Vakcollege en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@horecavakcollege.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Beveiligen persoonsgegevens

Horeca Vakcollege (horecavakcollege.nl) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.